Regulamin przekazywania darowizn online na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie

Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą strony internetowej https://popieluszko.rzeszow.pl/

Strona internetowa https://popieluszko.rzeszow.pl/ jest administrowana przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie, ul. Solidarności 4, 35-082 Rzeszów; NIP: 8133697872, REGON: 181165120; zwaną dalej Parafią.

Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayPro SA z siedzibą w Poznaniu 60-327 przy ul. Kanclerskiej 15 (https://www.przelewy24.pl/), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000347935 przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego posiadająca NIP 779-236-98-87 oraz REGON 301345068, o kapitale zakładowym 4 500 000 złotych w całości wniesionym, zwaną dalej Przelewy24. Zasady i warunki płatności online określa PayPro SA w regulaminie dostępnym na stronie https://www.przelewy24.pl/regulamin.

Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana dalej Darczyńcą.

Przekazane darowizny wykorzystane zostaną na cele statutowe Parafii, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami Parafii.

Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Parafia nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Przelewy24.

Wpłaty darowizn online dokonywane są z użyciem płatności elektronicznych obsługiwanych przez Przelewy24.

W celu przekazania darowizny należy, korzystając z serwisu https://popieluszko.rzeszow.pl/ wybrać lub wpisać własną Kwotę darowizny, uzupełnić pola Tytuł, e-mail oraz Nazwisko (pole opcjonalne) a następnie użyć Przycisku wysyłki formularza (np. "Przekaż darowiznę)", który przekieruje użytkownika do serwisu płatności Przelewy24.
Realizacja płatności z wykorzystaniem formularza płatności jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności Przelewy24 nie podlegają zwrotom.

Parafia zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od Przelewy24 zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. Administratorem danych uzyskanych od Przelewy24 w procesie przekazywania darowizn online jest Parafia. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest PayPro SA.

Parafia zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od Przelewy24 przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Parafii oraz z zachowaniem warunków określonych w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia albo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia swoich danych,
  • prawo wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO.
  • w przypadku wyrażenia zgody ma Pani/Pan możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: kancelaria(at)popieluszko.rzeszow.pl. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  • Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24 mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji znajdują się pod adresem: https://www.przelewy24.pl/reklamacje

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.