Rozważania Biblijne

III Niedziela Wielkanocna (18 kwi 2021)

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba (Łk 24,35).

Opowieść św. Łukasza ma swój ogromny urok i uwypukla kilka rzeczy. Jezus nie daje się rozpoznać od razu, ale pozwala aby uczniowie długo rozmawiali ze sobą i wyrazili swe rozczarowanie, ich oczekiwania przepadły, uciekają zawiedzeni. Dużo wiedzą o Jezusie, ale nie potrafią zrozumieć, mimo, że był z nimi od ładnych kilku godzin. Istnieje bowiem wiedza o Bogu, która nie wystarcza, aby rozpoznać plany Boże. Wtedy właśnie zbliża się do nich Jezus...

II Niedziela Wielkanocna (11 kwi 2021)

Jezus stanął pośrodku i powiedział: „Pokój wam” (J 20, 19).

Niesłusznie przez wieki nazywany – niewiernym – św. Tomasz Apostoł pokazuje nam dziś ma czym polega prawdziwa wiara. Na zaufaniu słowu Bożemu, na zaufaniu tego, co mówi Bóg. Tomasz zwany Didymos, czyli Bliźniak, bo w jakiś sposób był do Jezusa podobny, może przez sposób bycia, zachowania, wrażliwości, wyglądu, nie trzyma się wspólnoty Apostołów. Nie ma go razem z Nimi w chwili, kiedy Zmartwychwstały przychodzi do zamkniętych z lęku i wystraszonych uczniów...

Niedziela Zmartwychwstania (04 kwi 2021)

Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych (J 20,9).

Nie ma ani jednego tekstu Ewangelii, który szczegółowo opisywałby fakt, godzinę Zmartwychwstania. Ono pozostaje tajemnicą Ojca, Syna i Ducha Świętego. Mamy jedynie świadectwa, opisy wydarzeń o zmartwychwstaniu. Najpierw pojawia się Maria Magdalena, która – pierwszego dnia po szabacie – przypominające dzieło stworzenia świata - przychodzi do grobu...

Wielka Sobota (03 kwi 2021)

- Ukrzyżowan, Umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł -

Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że się świat zawalił, w Czwartek (gdyby nie epidemia) powinno ubyć Chleba Eucharystycznego, stare Oleje Święte powinny zostać spalone, na moment zabrakło środków, jakimi Kościół udzielał przez cały rok życia Bożego. Wczoraj Król, Arcykapłan i Prorok umarł, świat się skończył i zawalił. Dziś panuje wielka cisza...

Wielki Piątek (02 kwi 2021)

- On wziął na siebie nasze grzechy.

Jezus zaakceptował to, że stał się niejako winny, odpowiedzialny. Wziął na siebie całą ludzką pychę, zarozumiałość, każdy bunt, jaki od wieków ludzie okazywali Stwórcy, każdą rozwiązłość i niewierność wobec siebie i innych; każdą przemoc, kłamstwo i nienawiść. doświadczył przez to ogromnej samotność w sercu, w jakiś tajemniczy sposób doświadczył kary potępionych...

Wielki Czwartek (01 kwi 2021)

-Tego co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział.

Takich zaskakujących tekstów na Ostatniej Wieczerzy jest o wiele więcej - Jezus mówi do Piotra - tam, gdzie Ja idę, Ty pójść nie możesz, ale później pójdziesz; pod koniec wieczerzy Jezus mówi - mam wam wiele do powiedzienia, ale tego teraz znieść nie możecie, ale kiedy przyjdzie Duch prawdy, zrozumiecie...

Wielka Środa (31 mar 2021)

Co chcecie mi dać, a ja wam go wydam (Mt 26,14).

Nasze zbawienie kosztowało trzydzieści srebrników. To jest bardzo ważna liczba. Według żydowskiej tradycji trzydzieści zalet charakteru powinien mieć nowy władca, kiedy wstępował na królewski tron. Trzydzieści lat miał Józef, kiedy objął urząd zastępcy faraona w Egipcie. Trzydzieści lat miał właśnie Dawid, kiedy wstępował na tron w Judzie. Wreszcie, w niezwykłym proroctwie, którą zapisał prorok Zachariasz - trzydzieści srebrników to suma na którą wyceniają Boga ci, którzy nim gardzą...

Wielki Wtorek (30 mar 2021)

Jezus rzekł do Judasza: „co chcesz czynić, czyń prędzej” (J13,27).

Kiedy Judasz wybiega w nocy, aby dokonać zdrady, żaden z apostołów nie wybiega za nim. Nikt nie chce podać mu reki, aby się nie zagubił; nikt nie chciał go powstrzymać. Pan Jezus przyjmuje zdradę swego przyjaciela ze zrozumieniem, bo wie, że taka Jego misja,..

Wielki Poniedziałek (29 mar 2021)

Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii (J 12,1).

Kilka dni przed Największym świtem Izraela, Paschą, pamiątką wyzwolenia z niewoli egipskiej, zanim wejdziemy do świętego miasta, Jerozolimy, gdzie w Wielki Czwartek rozpocznie się wielki bój o zbawienie świata, zatrzymujemy się w bardzo małej i cichej Betanii. Miasta przyjaciół Jezusa. W tej małej mieścinie panuje spokój, tu nie docierają żadne kłótnie, intrygi, kopanie pod sobą dołków, łapanie za słowo, szukanie haków na siebie, nie krążą myśli o zabiciu niewygodnego Jezusa, które toczą od wielu dni święte miasto...

Niedziela Palmowa (28 mar 2021)

Gdy wjechał do Jerozolimy poruszyło się całe miasto i pytano „Kto to jest” (Mt 21,11).

Dziś w Kościele zaczynamy najważniejszy czas w ciągu roku, najważniejszy tydzień spośród wszystkich. Tydzień nad Tygodniami. I nie ma się co czarować i oszukiwać, że to wszystko, co się będzie działo przez najbliższe siedem dni, całkowicie nas wszystkich przerośnie. Każdy z tych dni nazywamy wielkim, nie tylko, że to ostatnie trzy dni do Wielkiego Czwartku. Liturgia przypomina nam Jego uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy z jednego powodu, abyśmy mogli przetrwać do Niedzieli Zmartwychwstania...

V Tydzień WP - Sobota (27 mar 2021)

Odtąd Jezus już nie występował wśród Żydów publicznie, tylko odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasteczka, zwanego Efraim, i tam przebywał ze swymi uczniami (J 11,54).

Wczoraj, kiedy Jezus spotkał się z niezwykłą wrogością ze strony Żydów, którzy w gniewie chcieli Go ukamienować, Jezus udał się za Jordan. Wraca do miejsca, swego początku misji. Tam, gdzie po raz pierwszy usłyszał głos Ojca: Tyś jest mój Syn Umiłowany! Tam gdzie przyjął chrzest od Jana, gdzie powołał swych pierwszych uczniów. Tam, gdzie na pustyni wygrał swoją pierwszą walkę z szatanem. Chciał więc odnowić swoje siły, umocnić pragnienie w sens swej trudnej misji...

V Tydzień WP - Piątek (26 mar 2021)

Rzekł Jeremiasz: „Słyszałem oszczerstwo wielu” (Jr 20,10).

Po raz kolejny w czasie Wielkiego Postu liturgia słowa sięga po fragment wyznań Jeremiasza. Dzisiejsze słowo stanowi kontynuację poprzednich lamentacji, które są reakcją na wrogość słuchaczy i odrzucenie posłannictwa proroka, a zarazem zamyka opis zmagania się z z posłannictwem, jakie otrzymał od Boga. Dzisiejszy fragment przywołuje knowania rodaków z rodzinnego Anatot, poprzez parodiowanie wygłaszanych przez niego wyroczni. Jednak wszelkie wysiłki zagłuszające słowo Boże okazują się bezskuteczne, gdyż Pan przychodzi ze skuteczna pomocą swemu wybranemu wysłannikowi...

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 mar 2021)

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret (Łk 1,26).

Św. Łukasz kiedy mówi, to daje dowód, że nigdy nie był w Nazarecie. Gdyby chociaż raz tam był nigdy by tego nie nazwał miastem. Nazaret nie był żadnym miastem. Po odkrywkach archeologicznych wiemy gdzie leżały granice tego miejsca. Tam gdzie były groby to już ludzie nie mieszkali, jak było tu kilkadziesiąt rodzin to nie więcej. Ludzie tu mieszkali w grotach. Służyły one za stajnie i miejsce mieszkalne. O Nazarecie nie ma wzmianki w Starym Testamencie i innych pismach. To miejsce gdzie Bóg nie ma prawa działać...

V Tydzień WP - Środa (24 mar 2021)

Król Nabuchodonozor powiedział, czy to prawda, że nie czcicie mojego boga i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem (Dn 3,14).

Biblia o samego początku pokazuje, że największym grzechem człowieka jest chęć bycia jak Bóg (Rdz 3,5). Owszem mamy być świętymi i miłosiernymi, i doskonałymi, jak On, do tego jesteśmy wezwani, ale nie można dochodzić do tego metodami podsuwanymi przez szatana. Nie jest to wtedy droga do doskonałości, ale wzrastanie urojonej wielkości i pysze...

V Tydzień WP - Wtorek (23 mar 2021)

Lud stracił cierpliwość i zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: „Czemy wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu pomarli na pustyni? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się na już ten pokarm mizerny” (Lb 21,4-5).

Dzisiejsze wydarzenie zamyka drogę z Egiptu do Moabu. Skargi na brak chleba i wody zaspokoił Bóg manną, który pod koniec drogi Izraelici nazwali pokarmem mizernym, bezwartościowym. Blisko końca drogi bunt przeciw Bogu osiągnął swój najwyższy punkt, ale wtedy Bóg zsyła jadowite węże. To doświadczenie ukazało Izraelitom, czym jest odrzucenie Bożego daru nowego życia, łaski wolności i skłoniło ich do żalu za niewdzięczność...

V Tydzień WP - Poniedziałek (22 mar 2021)

Nic mnie nie trwoży, bo Ty jesteś ze mną (Ps 23).

Psalm dzisiejszy jest najlepszym streszczeniem dzisiejszego bardzo długiego opisu z Księgi Daniela o Zuzannie. Pozbawiona jakiejkolwiek ludzkiej pomocy Zuzanna fałszywie oskarżona przez dwóch starców, zostaje za ich przyczyną skazana na śmierć. Pomimo przewrotności tych, którzy stali na straży obyczajnego życia kobieta zostaje wierna Bogu. Pokazuje swoją wytrwałą postawą, pewność, że nikt, kto pokłada w nim nadzieje, nie zostaje bez pomocy...

V Niedziela Wielkiego Postu (21 mar 2021)

Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa (Jr 31,33).

W 586 roku przed Chr. Nastąpiło zniszczenie Jerozolimy przez babilońskiego władcę Nabuchodonozora. Prorok Jeremiasz znajduje się wśród oczekujących na deportację, doświadcza niewoli. I w takich właśnie warunkach Bóg kieruje do niego słowo nadziei. Biorąc pod uwagę, jak głęboko niewierność i bałwochwalstwo przeniknęło w naturę ludu, Bóg zamierza zawrzeć z Izraelem nowe Przymierze. To zapisane przez Mojżesza na kamiennych tablicach było zewnętrznym prawem, mało mobilizującym naród wybrany...

IV Tydzień WP - Sobota (20 mar 2021)

Nie wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubne plany (Jr 11,19).

Wyznania Jeremiasza, to opis niezwykle burzliwych przeżyć proroka w czasie swej prorockiej misji. Opis ujawnia gwałtowne wystąpienie przeciw nauczaniu proroka oraz jego osobie. Jeremiasz, który pokonał w sobie opór i lęk zaczyna swoją misję, ale spotyka się ze sprzeciwem i agresją swych rodaków. Prorok jest niejako podwójnie zaskoczony, nie tylko, że nie wiedział o spisku na swe życie, ale i był nieświadomy powodu, dlaczego miałby zostać zabity...

Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny (19 mar 2021)

Oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki (Mt 1,20).

Dzisiejsze słowo Boże pełne jest wielkich postaci wiary, Jest Abraham, miedzy wierszami Izaak. Jest jednoznaczny prorok Natan, grzeszny, ale i skruszony król Dawid, jest król Salomon, jest Maryja i Józef – dzisiejszy Patron dnia...

IV Tydzień WP - Czwartek (18 mar 2021)

Nie mniemajcie jednak, że to ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję (J 5,45).

Faryzeusze i uczeni w Piśmie chcą przyłapać Jezusa na błędzie, chcą wykazać mu niekonsekwencję w nauczaniu. Księga Liczb mówi, że Mojżesz był najpokorniejszymi najskromniejszym człowiekiem pod słońcem. Kiedy staje przed Bogiem zdejmuje sandały i dopiero wtedy zaczyna z Nim rozmawiać. Robi to w miejscu, które nazywa się Horeb - po hebrajsku: miejsce zniszczone, miejsce wyschnięte...

Strony