Drodzy Parafianie, którzy jesteście żywymi kamieniami Kościoła (por.1P2,5), mamy zrealizować wspólne wspaniałe zadanie...

poniedziałek, 21 Marzec 2016

Drodzy Parafianie!

Za kilka dni przeżywać będziemy radość Zmartwychwstania Pańskiego. Ewangelia tego dnia zaprowadzi nas do opustoszałego grobu Jezusa. Ujrzymy – tak jak Maria Magdalena, jak święty Piotr – odsunięty od grobu kamień, bezładnie rozrzucone chusty, w które owinięto ciało Ukrzyżowanego. Staniemy wobec wydarzenia, które stanowi fundament naszej wiary. Chrystus zmartwychwstał! Skruszył okowy śmierci! Potwierdził, że jest „pełnym mocy Synem Bożym”(Rz1,4).

Powtarzamy za św. Pawłem Apostołem: „Chrystus powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy” (Rz 6,9). Chrystus żyje! Obecny w swoim Kościele. Obecny wszędzie tam, „gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje” (Mt 18,20). Obecny w Eucharystii. Zmartwychwstanie Chrystusa stanowi zapowiedź naszego przyszłego zmartwychwstania. Jakże pięknie tę prawdę wiary, którą wyznajemy w credo, ujmuje starożytna pieśń wielkanocna: „Chrystus zmartwychwstan jest /Nam na przykład dan jest/ że mamy zmartwychpowstać/ z Panem Bogiem królować. Alleluja”.

W dzień Zmartwychwstania Pańskiego, w pogodzie naszych serc pojednanych z Bogiem, zjednoczonych Komunią świętą z Chrystusem „pierworodnym spośród umarłych” (Kol 1, 18), dzielić się będziemy świątecznym jajkiem i składać sobie nawzajem serdeczne życzenia.

Kieruję je ku wam, Drodzy Parafianie. Życzę z całego serca, aby prawda o Zmartwychwstaniu Pańskim przynosiła radość i nadzieję, ukazywała najgłębszy sens naszego życia, którym jest, a „w dniu ostatecznym” (J 6, 39-40), kiedy „Pan zstąpi z nieba” (1 Tes 4, 16) nasze zbawienie zmartwychwstanie. Niech przeżycie pamiątki Zmartwychwstania Pańskiego stanie się źródłem Waszego zmartwychwstawania ku dobru, prawdzie, ładowi serc, otwieraniu się na wartości Boże, kierowanie się nimi w życiu rodzinnym, zawodowym, społecznym, obywatelskim.

Nasza wspólnota parafialna dopiero się tworzy, krystalizuje, duchowo integruje. Jak wiecie, jest to wspólnota bardzo młoda. Utworzona została 26 października 2014 roku dekretem Księdza Biskupa Jan Wątroby, Pasterza Diecezji Rzeszowskiej. Decyzję Księdza Biskupa motywowała potrzeba zapewnienia opieki duszpasterskiej mieszkańcom dynamicznie rozrastających się osiedli w południowej części Rzeszowa – Osiedla Zawiszy i Osiedla Podkarpacka-Rymanowska, przybywających w dużej części z różnych stron Województwa Podkarpackiego.

Wespół z Wami, Drodzy Parafianie, którzy jesteście żywymi kamieniami Kościoła (por. 1 P 2, 5), mamy zrealizować wspólne wspaniałe zadanie: zbudować autentyczną, żywą, dynamiczną wspólnotę parafialną. Będziemy jednoczyć zamieszkujących na jej terytorium katolików wokół Eucharystii, świętej liturgii, sakramentów, słowa Bożego. Tworzyć realne i duchowe międzyludzkie więzi, praktykować chrześcijańską caritas w dobrych i braterskich uczynkach, wychowywać, uczyć, ukazywać wartość chrześcijańskiej kultury.

Rozpoczęliśmy już wspólne dzieło tworzenia naszej parafialnej wspólnoty, cząstki Kościoła zjednoczonej z Chrystusem i przez Niego uświęcanej. Potrzeba dalszych, intensywnych impulsów, szerszego, aktywnego włączenia się w podjęte dzieło mieszkańców naszej parafii, Waszej akceptacji i identyfikacji z naszą parafią. Zapraszam ku temu i zachęcam.

Sercem każdej parafii jest świątynia – Dom Boga Żywego, źródło łask i miłosiernej miłości. Mamy już jego namiastkę – kaplicę. Zbliża się czas, kiedy rozpoczniemy budowę parafialnego kościoła. W najbliższym czasie zostanie zakupiona pozostała część działki na której stanie świątynia, wypracowana została jej koncepcja, zaakceptowany jej architektoniczny projekt. Obecnie trwają prace nad projektem budowlanym. Przewiduję, że prace na placu budowy ruszą jeszcze w tym roku. Zachęcam Was i zapraszam Drodzy Parafianie. Włączcie się w realizację tego historycznego dzieła. Modlitwą w intencji naszego zamierzenia, wsparciem duchowym i materialnym. Już z góry za dary waszych serc dziękuję.

Decyzją Księdza Biskupa nasza parafia otrzymała wezwanie Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Jedyna w naszej diecezji, która nosi imię tego Kapłana-Męczennika, wyniesionego w do chwały ołtarzy przez Ojca Świętego Benedykta XVI. Błogosławiony Ksiądz Jerzy w świetle Ewangelii i nauki Kościoła oceniał bolesne wydarzenia związane z wprowadzeniem stanu wojennego, zachęcał do przezwyciężania zła dobrem, głosił Ewangelię nadziei – o prawie ludzi do życia w wolności, o etycznym wymiarze pracy, o konieczności prymatu prawdy w działaniach politycznych wspólnot. Jego duchowy testament jest wciąż aktualny, szczególnie dla tych, którzy biorą odpowiedzialność za dziś i jutro Polski. Może nasza świątynia, kiedy powstanie, stanie się miejscem modlitwy i refleksji skierowanej ku zagadnieniom społecznym i narodowym? Nasz błogosławiony Patron zdaje się inspirować i zachęcać do podjęcia takich inicjatyw. Już dziś każdego 19-go dnia miesiąca podczas nowenny przez wstawiennictwo bł. księdza Jerzego, połączonej z uczczeniem Jego relikwii, prosimy Boga, by wspierał naszą ojczyznę i parafię, nasze rodziny, naszą drogę i naszą pracę, abyśmy wspólnym trudem potrafili wznieść Dom Boży, w którym odczuwać będziemy – w tajemnicy świętych obcowania – obecność Patrona naszej parafii.

Dzielę się z Wami, Drodzy Parafianie, tymi informacjami, projektami, zamierzeniami. Niech trafią do Waszych serc, niech staną się impulsem dla Waszych działań na rzecz umacniania i rozwijania naszej parafii.

„Wesoły nam dziś dzień nastał/ którego z nas każdy żądał /tego dnia Chrystus zmartwychwstał/, Alleluja, alleluja!” Niech Jego radość trwa. Pozdrawiam Was najserdeczniej Imieniem Zmartwychwstałego Pana.

Wasz proboszcz, ks. Robert Mokrzycki

Rzeszów, Niedziela Palmowa Roku Pańskiego 2016